Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter utgår från alla människors lika värde och lika rättigheter. De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. Det innebär att du, precis som alla andra, har rätt till utbildning, bostad, hälsovård och en rimlig levnadsstandard. En viktig grundprincip är att du inte ska utsättas för diskriminering.

HBTQ

Göteborg ska vara en stad för alla. Därför arbetar Göteborgs Stad aktivt mot fördomar och normer som utestänger människor. Du som är homosexuell, bisexuell, trans eller queer (hbtq) ska garanteras samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra

Jämställdhet handlar om rätten att utan begränsningar på grund av sitt kön kunna ha inflytande i sitt eget liv och i samhället. Det handlar med andra ord om rättvisa, demokrati och delaktighet på lika villkor oavsett kön. Hur Göteborgs Stad är som arbetsgivare och hur Göteborgs Stads verksamheter utformas har stor betydelse för kvinnor och män, flickor och pojkars levnadsvillkor. Därför ska jämställdhetsperspektivet finnas med i allt arbete som Göteborgs Stad gör.